حقوق زن یا حقوق زنا ؟؟!!

رقيه عثمان

سن ازدواج دراسلام واستفاده ابزارى آن ازسوى دشمنان اسلام دين اسلام حدبلوغ راسن ازدواج تعين كرده است حدبلوغ رابه تحليل ازرشد فكرى وعقلى،جسمى وجنسى ميتوان به بررسى گرفت .

١ ــــ ابتداء درموردرشدفكرى وعقلى نمونهء مثال سن بعثت پيامبران راميتوان درنظرگرفت كه همان سن٤٠ سالگى است ودرقرآن مجيدنيزبدان اشاره شده است

٢ـ رشد جسمى كه نمودربعضى هاتيزتر وبعضى هاآهسته تراست
٣ ـــــ رشد جنسى وغريزه هاى جنسى ياشهوانى
موضوع اساسى راكه اسلام دراين مورددرنظرگرفته جلوگيري ازفسق وزنااست اين يك امرطبيعى است كه سن بلوغ دختران نسبت به پسران زودتراست وبهمين قسم دورهء تغير هورمون “نازاشدن”درسنين بالااززنان نسبت به مردان زودتراتفاق ميافتد ولى برگرديم به اصل مطلب سن ازدواج كه رشدذهنى وجنسى بيشتردرآن مطرح است “نه آنكه قوانين مدنى سن ١٨ سال راتعين كرده اند”……
يكى ازفسادآورترين مسايل درازدواج است سوال اينجاست كه چرادرجوامع غيرمسلمان روابط جنسى غيرمشروع بنام ديموكراسى وآزادى حقوق بشروجود داردبازبرميگرديم به همان بلوغ جنسى دختران ازسنين بسيار كم ٩سالگى دريك رابطهء غيرنامشروع باسنين بالاتر ازپسران ميباشند
وبرايش عنوان آزادى فردى وحقوق زن داده ميشود ؛؛؛؛كدام حقوق و دركدام مورداين حقوق حفظ است ……..حقوق زنا؟؟؟؟
دختران زيرسن در ٩ـ١١سالگى حمل ميگيرندواطفال نامشروع بدون ازدواج اكنون بيشترين رقم راتشكيل ميدهد
ولى متأسفانه درجامعه مابنام دفاع ازحقوق زن عمق فاجعه عميق وعميق تر ميشود آنهايى كه سردمدارحقوق زنان استند يا باخبر از اين مواردويابى خبر دست بكار اند اينكه براى چه؟
اصلاًمعلومداراست؛؛؛
ولى آنچه رااسلام درنظرگرفته خيروسلامت همواره درآنست اگردرجوامع ديموكراسى يك دخترو پسربالغ جنسى ونابالغ قانونى از٩سالگى اجازه ءزنارادارند چرادرجامعه أسلامى نكاح مشروع سنين بالاتر از آن را انتقاد ميكنندباكدامين حق وامتيازوصلاحيت؟؟؟
غلط فهمى نشودمن خودم ازحالت كه فعلاً درافراط وتفريط است وبنام دين ازآن بهره جويي دارند اصلاًجانبدارى نميكنم ولى آنچه رااسلام آورده است .

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button